سن نسبی و پتروگرافی توده های نفوذی یونسلو و بالستان در شمال اشنویه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده سارا هوشمند معنوی - منصور وثوقی عابدینی- محمد پورمعافی - جلیل قلمقاش
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

توده های نفوذی یونسلو و بالستان، به شکل دو استوک کوچک در بخش شمال غربی پهنه سنندج- سیرجان برونزد دارند و قسمتی از کمربند نفوذی گلپایگان- ارومیه به شمار می آیند. توده یونسلو با وسعت بیش از 30 کیلومتر مربع، قاطع آهک های پرمین بوده و حرارت ناشی از تزریق آن منجر به ایجاد دگرگونی این آهک ها شده است. (مرمر). توده بالستان با وسعت حدود 10کیلومتر مربع، علاوه بر آهک های پرمین، سازند کهر و باروت را نیز قطع کرده و در بعضی مکانها قطعات این توده در کنگلومرای قاعده ای آهک های پرمین مشاهده می شوند. سن نسبی آنها بعد از کرتاسه آغازی و قبل از میوسن آغازی تعیین گردیده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی توده یونسلو دارای ترکیب گرانودیوریتی تا دیوریتی و توده بالستان دارای ترکیب گرانیتی است. بافت عمده آنها گرانولو و دارای اندیس رنگینی لوکوکرات (یونسلو) و هولولوکرات (بالستان) هستند. پلوتون یونسلو دارای اجزای وابسته نظیر دایک، آنکلاو و استوک های کوچک است که پلوتون بالستان فاقد آنها بوده و توده ای هموژن را نمایان می سازد.شواهد پتروگرافی گویای آن است که گرانیتهای بالستان از نوع هیپرسولوس هستند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى