شواهد گسلش نرمال همزمان با رسوبگذاری در نهشته های افقی جوان حوضه های کششی- جدایشی شمال باختر زنجان و جنوب خاور تبریز

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۶

چکیده :
 
گسل شمال تبریز یکی از ساختارهای مهم زمین شناسی شمال غرب ایران می باشد. دو حوضۀ کششی- جدایشی تبریز ( جنوب خاور تبریز) و شمال­باختر زنجان در امتداد این گسل بزرگ و به احتمال زیاد پوششی آنها و در نتیجۀ حرکات پی سنگی امتداد لغز آن به وجود آمده اند. این دو حوضه با واحدهای رسوبی به سن پلیوسن- کواترنری پوشیده شده اند. برداشت ها و مشاهدات صحرایی نشان می دهد که فعالیت تکتونیک کششی حاکم در این مناطق، همزمان با رسوبگذاری واحدهای سنگی در محدودۀ زمانی پلیوسن- کواترنری بوده است. در این مناطق چرخش گسل ها و همزمانی فعالیت گسلهای نرمال با رسوبگذاری در برخی رخنمونها، ویژگیهای ساختاری این همزمانی را نشان می دهند. در پهنه های گسلی مورد مطالعه از پدیده گسلش همزمان با رسوبگذارى جهت بررسى تاریخچه دگرشکلى استفاده شده است.
 
واژه های کلیدی: گسل شمال تبریز، حوضه های کششی- جدایشی زنجان و تبریز، پلیوسن- کواترنری، گسلش نرمال همزمان با رسوبگذاری، تاریخچه دگرشکلی

اکرم چُل گلی، کارشناسی ارشد تکتونیک،ak.cholgoly@gmail.com
محمد محجل، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس،Mohajjel@modares.ac.ir
فاطمه مصباحی، کارشناسی ارشد تکتونیک،mesbahifatemeh@gmail.com
مقدمه :
 
به طور کلی به ساختارهایی که در داخل حوضۀ رسوبی در حین رسوبگذاری رشد و توسعه پیدا می‌کنند ساختارهای رشدی ( growth structures) گفته می‌شود که می تواند شامل گسلها، چینها و گنبدها باشد. یکی از ویژگیهای رایج گسلش رشدی تغییر ضخامت لایه ها در دو طرف گسل است. همچنین در این حالت لغزش کلی به سمت لایه های عمیق تر افزایش نشان می‌دهد ( Suppe, 1985 ). در مناطق مورد مطالعه واقع درجنوب و خاور تبریز و شمال باختر زنجان، انبوهی از گسل های نرمال رخنمون دارند که عملکرد این گسل ها و شکستگیهای کششی، نشانگر همزمانی رژیم کششی و رسوبگذاری (syn- sedimentary tectonic) می باشد. در این نوشتار تعدادی از مقاطع گسلی نرمال از نظر ارتباط زمانی گسلش و رسوبگذاری و اهمیت آن در تفسیر تاریخچۀ دگرشکلی پهنه های گسلی مورد بررسی قرار گرفته است.
بحث :
 
سن و نوع سنگ ها:
مناطق مورد مطالعه در دو بخش واقع شده اند: الف - در شمال باختری زنجان که قسمتی از فرونشست زنجان است. سن رسوبات این فرونشست پلیوسن- کواترنری می­باشد که عمدتا لایه­بندی افقی دارند (حاجیان و همکاران، 1383). بخش میانی این فرونشست شامل نهشته­های کنگلومرا، ماسه­سنگ و مارن، بخش حاشیه­ای شامل واحدهای مارنی و سیلتی و نهشته­های آبرفتی اخیر تشکیل شده­ است. ب- بخشهای جنوب خاوری دشت تبریز. رسوبات این منطقه شامل تناوبی از گلسنگ، توف، توف ماسه‌ای و لایه‌های دیاتومیت، واحد رسوبی شامل یکسری رسوبات دشت سیلابی و واحد توف، توف ماسه‌ای و پامیس می باشد (اسدیان، 1372). این لایه‌ها تقریباً افقی بوده و در مواردی که شیب دار شده اند به دلیل چرخش در اثر تاثیر گسل های نمال بوده است.
 
ارتباط زمانی گسلش و رسوبگذاری
به منظور بررسی رابطه زمانی بین گسلش و رسوبگذاری تعدادی از مقاطع گسلی نرمال در دو حوضه زنجان و تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود.
 
الف- منطقه شمال­باختری زنجان
 در این منطقه محدوده برونزد گسلش نرمال به صورت محلی به وسعت تقریبی 90 کیلومتر مربع در 45 کیلومتر شمال باختر زنجان مشاهده می­شود. در اغلب رخنمونها فعالیت گسلش نرمال به صورت همزمان با رسوبگذاری است که در این نوشتار دو مقطع گسلی مورد بررسی قرار گرفته است (مصباحی، 1386).  
1- مقطع N2: گسل­های F.N2.a و F.N2.h دسته گسل­های اصلی و محدود کننده این زون بوده و تقریبا موازی یکدیگرند، گسل­های F.N2.b، F.N2.c، F.N2.e، F.N2.f و F.N2.g معرف دسته گسل­های ناهم­ساز موازی موجود در داخل زون گسلی­اند که در فرادیواره گسل F.N2.a ایجاد شده­اند که در مجموع آرایه گسلی مزدوج را نشان می­دهند (شکل 1). در این رخنمون یکی از مطالب جالب توجه، چرخش صفحات گسلی ناهم­ساز در جهت حرکت عقربه­های ساعت است که باعث چرخش لایه­های رسوبی فرادیواره این گسل­ها در جهت عقربه­های ساعت شده است که در مجموع ساختار قطعات گسلی کج­شده یا به بیان دیگر ساختار گسل­های Domino را تداعی می­کند. افزایش ضخامت لایه­ها در فرادیواره نسبت به فرودیواره دلیلی بر همزمانی فعالیت گسل­ها و رسوبگذاری است همچنین کم شدن میزان چرخش و جابجایی لایه­ها و افزایش شیب گسل­های ناهمساز به سمت لایه­های بالایی تاییدی دیگر بر همزمانی فعالیت گسل­های ناهم­ساز با رسوب­گذاری است لذا با توجه به نکات فوق گسل­های اصلی و ناهمساز در این رخنمون گسلی از نوع گسل رشدی بوده و همزمان با رسوب­گذاری فعالیت کرده­اند.
وجود گسلش همزمان با رسوبگذاری را می­توان کلیدی برای بررسی تاریخچه دگرشکلی در این پهنه گسلی به­شمار آورد. به ­طوری که با توجه به فعالیت گسل­های اصلی (محدودکننده پهنه) همزمان با رسوبگذاری، تمرکز دگرشکلی در پهنه گسلی را می­توان مربوط به فعالیت همزمان دو گسل اصلی دانست. در گسلهای ناهمساز داخل پهنه از روی ارتباط زمانی رسوبگذاری و گسلش، تقدم و تاخر ایجاد گسل­ها را می­توان نتیجه­گیری کردبه­طور مثال گسل F.N2.e نسبت به لایه G همزمان با رسوبگذاری عمل کرده است در حالی که گسل­های F.N2.f و  F.N2.gبعد از رسوبگذاری لایه G فعالیت کرده­اند لذا ایجاد این گسل­ها بعد از گسل F.N2.eارزیابی می­شود، این ترتیب سنی از روی کاهش میزان چرخش به سمت گسل F.N2.g نیز قابل تایید است (گسل قدیمی تر بیشتر دچار چرخش شده است).
 
2- مقطع L1: این رخنمون آرایه گسلی مزدوج را نشان می­دهد که باعث ایجاد ساختار فرابوم و فروبوم شده است. تغییر ضخامت لایه­ها در فرادیواره و فرودیواره گسل­های نرمال (به­طوری­که در فرادیواره بیشتر از فرودیواره است) و نیز کاهش میزان جابجایی گسل­ها از پائین به سمت لایه­های بالایی نشان­گر فعالیت گسل­ها به صورت همزمان با رسوب­گذاری است (شکل2). با توجه به تغییرات ضخامت لایه­های پائینی G و H در زمان تهنشینی این لایه­ها هر چهار گسل فعالیت همزمان با رسوب­گذاری داشته­اند، اما براساس تفاوت در مقدار اختلاف ضخامت لایه­ها در طرفین گسلش، آهنگ جابجایی در گسل­ها متفاوت بوده است به­طوری­که ضخامت زیادتر لایه­ها در فرادیواره دو گسل F.L1.a و F.L1.b نشان­گر آهنگ فعالیت بیشتر این دو گسل نسبت به گسل­های F.L1.c و F.L1.d است. در جهت قائم به سمت لایه­های بالایی مقدار تغییرات ضخامت لایه­ها در فرادیواره و فرودیواره گسل­ها کمتر می­شود به­طوری­که در لایه L بسیار کم است در واقع در زمان ته­نشینی این لایه فعالیت گسل­ها بسیار کم بوده است. این امر که این لایه توسط گسل­های F.L1.b و F.L1.c و F.L1.d تقریبا جابجا نشده است نشان­گر خاتمه فعالیت این گسل­ها می­باشد درحالی­که گسل F.L1.a همچنان به فعالیت خود ادامه داده و باعث جابجایی لایه­های بالایی شده ­است. ادامه فعالیت گسل F.L1.a به سمت بالا نسبت به لایه­های K,L,M,N بعد از رسوبگذاری است. به عبارت دیگر در زمان تشکیل لایه­های پایینی هر چهار گسل فعالیت همزمان با رسوبگذاری داشته­اندکه فعالیت آنها در زمان ایجاد لایه K متوقف شده است سپس بعد از رسوب لایه­های بالایی مجددا گسل F.L1.a شروع به فعالیت کرده و به میزان زیادی باعث جابجایی لایه­ها شده است.
ب- حوضه تبریز
در شکلهای 3 ، 4 و 5 ، مربوط به ساختارهای تاقدیس غلتیدۀ ایستگاه Bas2 در حوضه کششی تبریز در راستای گسلهای اصلی F.Bas2.1 ، F.Bas2.2 و F.Bas2.3 بر اساس ارتباط بین زمان گسلش و رسوبگذاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند ( چل گلی، 1386). در این مقاطع همچنین از الگوی ارائه شده برای دگرریختی فرادیواره گسل های نرمال که توسط McClay (1991) ارائه شده، استفاده شده است.
1- مقطع  :Bas2-a در شکل 3، در امتداد گسل F.Bas2.1 ، در راستای عملکرد این گسل نهشته ها به دو دستۀ همزمان با کشش و بعد از کشش تقسیم بندی شده است. در فرادیوارۀ این گسل اصلی یک گسل معکوس دیده می‌شود. به احتمال زیاد گسل f گسل نرمالی بوده که در نتیجۀ لغزش لایه ها بر روی گسل اصلی، چرخیده و نوع حرکت معکوس نشان می‌دهد.
2- مقطع Bas2-b: در شکل 4، علی‌رغم این که گسل F.Bas2.2 در نهشته های رسوبی بعد از کشش، نیز، توسعه یافته است، اما این لایه‌ها دچار دگرریختی و چرخش نشده‌اند. این موضوع می تواند نشانگر رشد گسل اصلی از پایین به بالا ‌باشد که برای مدتی رشد گسل متوقف شده و سپس با تغییر هندسۀ گسل از حالت قاشقی به صورت یک گسل پرشیب در لایه های بالایی توسعه یافته است.
- مقطع Bas2-c: در شکل 5، در راستای عملکرد گسل F.Bas2.3 ، نهشته‌های رسوبی در سه دسته قابل تشخیص هستند. در اثر حرکت و لغزش گسل اصلی F.Bas2.3 ، ضخامت لایۀ رسوبی v1 در فرادیواره نسبت به فرودیواره گسل افزایش یافته، در حالی که ضخامت لایۀ ut1 در هر دو طرف گسل تقریباً ثابت می باشد. بر این اساس لایۀ v1 همزمان با کشش و لایۀ ut1 قبل از کشش معرفی شده اند. لایۀ رسوبی w1 برای گسل F.Bas2.3، در ارتباط با رسوبگذاری بعد از کشش می‌باشد. با توجه به شکل، ضخامت همین لایه در فرادیوارۀ گسل F.Bas2.4 نسبت به موقعیت آن در فرادیوارۀ گسل F.Bas2.3 افزایش یافته است؛ از این رو لایۀ w1 برای گسل F.Bas2.4 در ردۀ همزمان با کشش قرار می‌گیرد. این موضوع نشانگر خاتمۀ فعالیت گسل F.Bas2.3 و تداوم فعالیت گسل F.Bas2.4 می باشد.
در این حوضه علاوه بر موارد اشاره شده همزمانی پدیده کشش با رسوبگذاری در شکستگی های کششی باشیب زیاد نیز مشاهده می شود به طوری که در نتیجه کشش و بازشدگی توسط نهشته های در حال رسوبگذاری پر شده است. تداوم کشش باعث شده است که مواد پرکنندۀ فضای بین گسلی نیز تحت اثر گسلش قرار بگیرند. گسل های کوچک ایجاد شده در قطعات قلوه سنگی پر کنندۀ فضای گسل، نشانگر این موضوع می باشد ( شکل 6).
نتیجه گیری :
 
با توجه به مقاطع مطالعه شده در دو منطقۀ زنجان و تبریز، در اغلب موارد گسلش به صورت همزمان با رسوبگذاری عمل کرده است. این امر در حوضۀ زنجان از روی تفاوت ضخامت لایه ها در فرادیواره و فرودیوارۀ گسل های نرمال، کاهش میزان جابجایی گسل به سمت لایه های بالایی و در مواردی که لایه ها و گسل ها در بین پهنه های گسلی دچار چرخش شده اند با توجه به کاهش میزان چرخش به سمت بالا مشهود است. در حوضۀ تبریز این فرایند به صورت تغییر ضخامت لایه ها در ساختار تاقدیس های فرادیواره و گسلش های تقربیاً قائم که با نهشته های در حال رسوبگذاری پرشده اند تظاهر می یابد. با توجه به زمان فعالیت گسل های یک پهنۀ گسلی نسبت به رسوبگذاری می توان ترتیب سنی گسل ها و به طور کلی تاریخچۀ دگرشکلی پهنه های مورد مطالعه را ارزیابی کرد.
منابع فارسی :
 
1- اسدیان، ع.، 1372، نقشۀ زمین شناسی 100000 /1 تبریز، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- حاجیان،ج. زاهدی،م. افتخارنژاد،ج. علوی،م. اشتوکلین،ج. نبوی،م.ه. صمیمی،م. هیرایاما،ک. هوشمندزاده،الف.، 1383، نقشه زمین­شناسی 100000/1 زنجان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور
3- چُل گلی، الف.، 1386، تحلیل هندسی و جنبشی سیستم گسله های نرمال جنوب تبریز و پیرامون، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
4- مصباحی، ف.، 1386، تحلیل هندسی و جنبشی سیستم گسل های نرمال در نهشته های افقی جوان پلیوسن- کواترنری فرونشست زنجان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى