ساختار پهنه های تخریبی گسلش نرمال در رسوبات افقی جوان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۱۴ اسفند ۱۳۸۶

چکیده :
 
لایه­های رسوبی افقی با سن پلیوسن- کواترنری در دو منطقه شمال­باختر زنجان و جنوب خاور تبریز توسط انبوهی از گسلش نرمال جابجا شده اند که به صورت محلی در برش جاده ها رخنمون دارند. پهنه­های تخریبی گسلهای نرمال در دو منطقه مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ساختارهای ایجاد شده در پهنه تخریبی دیواره به صورت شکستگی­های کششی و قطعات عدسی شکل، و در پهنۀ تخریبی ارتباطی گسل ها به شکل های فشاری، کششی، پله­های فشاری و پهنه های عدسی شکل و در محل پایانه به صورت انواع شکستگی­های جناغی و خوشه­ای مشاهده می­شود. تفاوت­هایی در ساختارهای مربوط به پهنه­های تخریب گسلهای نرمال در دو منطقه تبریز و زنجان مشاهده می­شود. 
 
 
واژه های کلیدی: گسل نرمال، پهنه تخریبی گسل، زنجان، تبریز، پایانه گسلی

فاطمه مصباحی، کارشناسی ارشد تکتونیک، mesbahifatemeh@gmail.com
محمد محجل، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس،Mohajjel@modares.ac.ir
اکرم چُل گلی، کارشناسی ارشد تکتونیک
مقدمه :
 
امروزه برای پی بردن به هندسه و نحوه تشکیل بسیاری از ساختارها نظیر چین ها و گسل ها، آنها را بصورت تجربی در آزمایشگاه مشابه سازی می کنند. این مطالعه ها در ارتباط با آزمایشات تجربی، بصورت ایجاد لایه ها و تغییر شکل دادن آنها دنبال می شود. لایه های افقی جوان در دو منطقه شمال باختر زنجان و جنوب خاور تبریز که در آن نهشته های افقی جوان پلیوسن کواترنری قرار دارند با نوع رسوبات مختلف، آزمایشگاه واقعی را فراهم کرده است. سیستم گسلش نرمال در دو حوضه کششی محلی در این دو منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند (مصباحی 1386، چُل گلی 1386)، این سیستم های گسلش در رخنمون های بریدگی های راه های ارتباطی قابل مشاهده و اندازه گیری اند. صرفنظر از علت بوجود آمدن این دو حوضه که به علت وجود بخش­های جدایشی- کششی در طول مسیر گسل تبریز ارزیابی شده است. ویژگی ساختاری در این گسلش در دو حوضه معرفی و مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این نوشتار، دگرشکلی ها و ساختار های ایجاد شده در پهنه­های تخریب                          (Fault damage zones) گسل های نرمال، شامل پهنه تخریبی دیواره ( wall damage zones )، پهنۀ تخریبی ارتباطی گسل ها (linking damage zones) و پهنه تخریبی پایانه گسل ها                         (Tip damage zones) مورد بررسی قرار گرفته اند.
بحث :
 
سن و نوع سنگ ها:
مناطق مورد مطالعه در دو بخش واقع شده اند: الف- در شمال باختری زنجان که قسمتی از فرونشست زنجان است. سن رسوبات این فرونشست، پلیوسن- کواترنری می­باشد که عمدتا لایه­بندی افقی دارند (حاجیان و همکاران، 1383). بخش میانی این فرونشست شامل نهشته­های کنگلومرا، ماسه­سنگ و مارن، بخش حاشیه­ای شامل واحدهای مارنی و سیلتی و نهشته­های آبرفتی بسیار جوان­ است. ب- بخشهای جنوب خاوری تبریز. رسوبات این منطقه شامل تناوبی از گلسنگ، توف، توف ماسه‌ای و لایه‌های دیاتومیت، واحد رسوبی شامل یکسری رسوبات دشت سیلابی و واحد توف، توف ماسه‌ای و پامیس می باشد ( اسدیان، 1372). این لایه‌ها تقریباً افقی بوده و در مواردی که شیب دار شده اند به دلیل چرخش در اثر تاثیر گسل های نرمال بوده است.
 
پهنه­های تخریبی
در اطراف گسلهای نرمال شکستگیهایی به وجود می‌آیند که رشد و به هم پیوستن آنها در توسعه صفحه گسل اصلی نقش مهمی دارند. اندازه این مناطق با لیتولوژی توالی رسوبی که دچار گسلش شده و همچنین شرایط دگرریختی و انتشار واتنش بین فرادیواره و فرودیواره گسلهای نرمال در ارتباط است (Knipe et al., 1996).الگوی ساختاری، رشد و توسعه این مناطق مشابه الگوی سیستم گسلهای امتدادلغز می باشد (Silvester, 1988) می‌باشد و شامل پهنه تخریبی دیواره، پهنۀ تخریبی ارتباطی گسل ها و پهنه تخریبی پایانه گسل ها است. رشد و اتصال قطعات گسلی هم به صورت جانبی ( در پلان ) و هم به صورت عمودی ( در مقطع ) اتفاق می افتد. با این حال الگوی گسترش این قطعات گسلی در هر دو مورد مشابه می‌باشد. رشد گسلها در مقاطع عمود بر سطح گسل می‌تواند در نتیجۀ رشد صفحات گسلی سری دوم باشد و هم پوشانی و رسیدن آنها به صفحۀ گسل اصلی، رشد شعاعی گسلها و هم پوشانی آنها و یا به هم پیوستن گسلهای کوچک در هم رشد کرده در نهایت یک صفحۀ گسلی جدید و بزرگ را ایجاد می‌کنند.
- پهنه تخریبی دیواره
از جمله ساختار های مشاهده شده در پهنه تخریبی دیواره گسل های نرمال در مناطق مورد مطالعه، می توان به شکستگی های کششی قائم در نزدیکی سطح گسل اشاره کرد ( شکل 1). در بعضی از مقاطع گسلی در داخل زون برشی گسلش قطعات سنگی عدسی شکلی ملاحظه می­شوند. فاصله بین این قطعات به صورت شکستگی است و جهت­یافتگی آنها مطابق با حرکت نرمال گسل می­باشد. این قطعات عدسی شکل را می­توان به صورت بخش­های محدود بین صفحات برشی اصلی و شکستگی­های هم­سو درنظر گرفت. همانطور که در شکل مشاهده می­شود رشد و توسعه گسلش به سمت فرا دیواره است ( شکل 2).
-  پهنۀ تخریبی ارتباطی گسل ها
پهنه­های گسلی نرمال، مخصوصا در سنگ­های رسوبی لایه­لایه باخواص مکانیکی متفاوت، عموما به شکل یک صفحه ساده نبوده بلکه هم در مقطعو هم در نقشهاز خمها و پله­هایی تشکیل شده و ماهیت قطعه­قطعه دارند (Peacock & Zhang, 1994) .خمشهای گسلی و مناطق همپوشانی در طول گسلهای نرمال عموماً توسط تفاوت لیتولوژیکی کنترل می‌شود. در مناطق همپوشانی در نتیجۀ رشد واتصال قطعات گسلی اشکال خاصی در طول گسلها ایجاد می‌شود. به منظور درک چگونگی رشد و توسعۀ گسلهای نرمال و هندسه آنها بررسی نقش قطعات کوچک گسلی لازم می باشد (Peacock and Sanderson, 1995 b). در منطقه زنجان، ساختارهای جالبی از خم­های کششی و فشاری در مقاطع رخنمون گسلی مشاهده می­شود. معمولا در پله­ها و خم­های کششی، بخش­های جدایشی- کششی (pull- apart ) ایجاد می شوند (Ferril & Morris, 2003)  که در منطقه زنجان محل این خمش های کششی توسط ژیپس پر­شده ­است و رشد جهت­یافته ژیپس نشان­دهنده حرکت آرام و ترکیبی گسل در محل کشش است.در خم­های فشاری در محل خم، نازک­شدگی لایه­ها، چین­های کشان و شکستگی­های شعاعی در فرادیواره و/یا فرودیواره ایجاد شده اند ( شکل 3- الف و ب).
در منطقه تبریز پهنه ارتباطی گسل های نرمال اغلب به صورت پله های گسلی از نوع فشاری دیده می شود. در این مقاطع رشد گسلها می‌تواند در نتیجۀ رشد صفحات گسلی و هم پوشانی و رسیدن آنها به صفحۀ گسل اصلی، که در نهایت یک صفحۀ گسلی جدید و بزرگ را ایجاد می‌کنند؛ باشد. در شکل (3- ج) نمونه ای از هم پوشانی قطعات گسلی در منطقه تبریز نشان داده شده است. در منطقۀ دگرریختی حاصل از این همپوشانی شکستگی های همسو و ناهمسو نسبت به گسل های دیوارۀ منطقه همپوشانی ایجاد شده است.
در برخی از رخنمون ها، ساختار عدسی شکل در محل هم پوشانی دو گسل اصلی نرمال که به­موازات هم قرار گرفته­اند ایجاد شده است. در شکل (4 و 5) نمونه ای از ساختار عدسی شکل نشان داده شده اند. علت ایجاد ساختار عدسی مانند در این زون گسلی نزدیک بودن فاصله بین دو گسل و تغییر شیب صفحات گسلی به طور مشابه در ورود به لایه­های مختلف است (شکل4-ب). علاوه بر این، لایه­های واقع در محدوده بین دو گسل اصلی دچار نازک­شدگی شده­اند که در مورد لایه P این نازک­شدگی کاملا مشهود است. علت نازک و کج شدن لایه­ها در داخل زون گسلی، حرکت همزمان دو گسل اصلی ارزیابی می­شود در واقع حرکت همزمان نرمال در این دو گسل باعث ایجاد نوعی فشردگی در پهنه واقع در بین دو گسل شده است. علاوه بر نازک­شدگی لایه­ها، گسل­های هم­ساز و ناهم­ساز در داخل زون گسلی تشکیل شده­اند.
- پهنه تخریبی پایانه گسل های نرمال
به دلیل کم ارتفاع بودن مقاطع رخنمون گسلی در اغلب مقاطع مورد مطالعه پایانه گسلهای نرمال به ندرت قابل مشاهده است. در شکل 6-الف، پایانه گسلی به سمت لایه­های بالایی به صورت شکستگی­های تقریبا عمود نسبت به گسل اصلی ایجاد شده است، و محل باز شدگی توسط بلورهای ژیپس پر شده است. این نوع پایانه تحت عنوان ترکهای جناغی(Wing cracks) نامیده می­شود. شکل 6-ب، نشان دهندۀ پایانه گسلی از نوع گسل های همساز شاخه ای شکل      (Synthetic branch faults) می باشد (et al., 2004(Kim . به طوری که در شکل نیز مشاهده می شود جابجایی گسل به سمت پایین در شاخه های گسلی همساز با گسل اصلی توزیع شده و کاهش یافته است.
نتیجه گیری :
با توجه به بررسی های انجام شده در مورد پهنه های تخریبی در دو منطقۀ زنجان و تبریز، تشابهات و تفاوت هایی در ساختار های ایجاد شده وجود دارد. اختلاف عمدۀ بین مقاطع گسلی نرمال در این دو منطقه مربوط به بخش پهنۀ تخریبی ارتباطی می باشد. به طوری که در منطقۀ زنجان ساختارهای مشاهده شده در این پهنه از انواع خم های کششی و فشارشی می باشد، در حالی که در منطقۀ تبریز، این پهنه ها در ارتباط با ایجاد ساختار پله های گسلی مشاهده می شود. اختلاف به وجود آمده در ساختارهای مربوط به پهنه های تخریب مطالعه شده در این مناطق را می توان به اختلاف لیتولوژی موجود در رسوبات پلیوسن- کواترنری در این دو منطقه، نسبت داد.
منابع فارسی :
 
1- اسدیان، ع.، 1372، نقشۀ زمین شناسی 100000 /1 تبریز، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- حاجیان،ج. زاهدی،م. افتخارنژاد،ج. علوی،م. اشتوکلین،ج. نبوی،م.ه. صمیمی،م. هیرایاما،ک. هوشمندزاده،الف.، 1383، نقشه زمین­شناسی 100000/1 زنجان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور
3- چُل گلی، الف.، 1386، تحلیل هندسی و جنبشی سیستم گسله های نرمال جنوب تبریز و پیرامون، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
4- مصباحی، ف.، 1386، تحلیل هندسی و جنبشی سیستم گسل های نرمال در نهشته های افقی جوان پلیوسن- کواترنری فرونشست زنجان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى