توالی ولکانو کلاستیک های ائوسن در منطقه علی آباد و کوشک نصرت، شمال دریاچه حوض سلطان قم

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن رنجبران
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعه بیش از 120 مقطع نازک میکروسکوپی برداشت شده از توالی سنگ های ولکانوکلاستیکی و هیبریدی منطقه علی آباد و کوشک نصرت واقع در شمال دریاچه حوض سلطان واقع در کیلومتر 75 تا 85 آزاد راه تهران- قم نشان داد که رخساره ها و سنگ های ولکانو کلاستیکی به شرح زیر می باشد: 1- توف های لینیک، کریستال و ویتریک
2- لاپیلی استون، لاپیلی توف و برشهای پیروکلاستیک؛ 3- ایگنمبریت ها؛ 4- آندزیت های پورفیری؛ 5- توفیت ها. در شرایط آرامش که فعالیت های آذر آواری محدود و کم رونق می شده، در حوضه های رسوبی کم عمق محلی، رسوبگذاری رخساره های کربناته تشکیل شده است. با فوران های متناوب و رسوبات کربناته، سنگ های هیبرید تشکیل شده است. با توجه به حضور باندهای غنی از نومولیت در بین سنگ های هیبرید سن ائوسن برای سنگ های ولکانو کلاستیک و هیبریدی پیشنهاد می شود. در بخشهای کم عمق تر حوضه رسوبگذاری، آثار زیست آشفتگی که عمدتاٌ آنها را به فعالیت خرچنگ ها نسبت می دهند مشاهده می شود.

کلید واژه ها: قم