میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سنگ های دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امراله صفری- عبدالحسین کنگازیان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
سنگ های دونین ناحیه چاهریسه در 55 کیلومتری شمال شرق اصفهان در راه ارتباطی اصفهان به اردستان قرار گرفته اند. این سنگ ها شامل ماسه سنگ، شیل، دولومیت، آهک و آهک مارنی می باشند. بر اساس مطالعات صحرایی و میکروسکوپی که بر روی بیش از 200 نمونه صورت پذیرفت موجب تشخیص سه رخساره تخریبی و سیزده میکروفاسیس کربناته در سنگ های دونین بالایی این ناحیه گردید. رخساره های کربناته مزبور در زیر محیط های رسوبی پهنه جزر و مدی (Tidal flat)، لاگون (Lagoon)، سد یا بار (Barrite) و دریای باز (Open marine) تشکیل شده اند و نشان دهنده حوضه رسوبگذاری از نوع دریای اپی کانتیننتال (Epicontinental) بوده است.

کلید واژه ها: اصفهان