مطالعه ژئوشیمیایی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهرام علیزاده- بهمن مبین
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مخازن عمده نفت در ایران اکثراٌ در سازند آهکی آسماری که کم عمق ترین افق های تولیدی به حساب می آید شکل گرفته اند. این مخازن دارای نفتی مرغوب با ظرفیت تولید بالا می باشند. مطالعات بیوشیمیایی نفت مخزن آسماری جهت تشخیص منشاء آن و متعاقباٌ کشف ذخایری با منشاء مشابه چه در تله های نفتی ساختمانی و چه در تله های نفتی غیر ساختمانی که متاسفانه کاربرد آن هنوز در ایران آن چنان شناخته شده نیست، کمک شایانی خواهد بود. در این مطالعه نمونه های نفت از سه چاه مختلف در مخزن آسماری میدان نفتی مارون در جنوب غربی ایران مورد ارزیابی شیمیایی قرار داده شد. آنالیزهای مقدماتی شامل مراحل آسفالتین گیری و کروماتوگرافی ستونی بر روی نمونه های یاد شده انجام گرفته و درصد برشهای هیدروکربوری در آنها مشخص گردید. همچنین با استفاده از دستگاههای کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی، توزیع آلکانهای نرمال و ایزوپرنوئیدها مورد ارزیابی قرار گرفته و بیومارکرهای موجود شناسایی شدند، نتایج به دست آمده نشان می دهد که منشاء مواد آلی تشکیل دهنده نفت مخزن آسماری در میدان مارون کولابی- دریایی بوده و از کروژن نوع II مشتق شده اند. همچنین بیشینه های آلکانهای نرمال نیز گونه های گیاهان دریایی را نمایش می دهند. میزان بلوغ حرارتی این نفت نیز نسبتاٌ بالغ می باشد.

کلید واژه ها: مخزنآسماری میداننفتیمارون کروماتوگرافی نفت هیدروکربور زمین شناسی نفت سایر موارد