بررسی عوامل دیاژنزی موثر در سازند آسماری و تاثیر آنها در کیفیت سنگ مخزن، بخش غربی میدان اهواز

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمود موجودی- محمد رضا رضایی- رسول اخروی- هرمز قلاوند
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
نظر به اهمیت تاثیر عوامل دیاژنزی در سنگ های مخزنی، به ویژه در سنگ های کربناته، دراین مطالعه با استفاده از اطلاعات مغزه های حفاری 4 حلقه چاه و مطالعه پتروگرافی 179 مقطع نازک، 9 پتروفاسیس مخزنی شامل: 1- دولومادستون و آهک دولومیتی شده با تخلخل و تراوایی اندک؛ 2- سنگ آهک دولومیتی شده با تخلخل حفره ای و بین بلوری؛ 3- دولووکستون با سیمان انیدریتی و کلسیتی، 4- دولو وکستون با تخلخل حفره ای و درون دانه ای؛ 5- گرینستون سمنته شده، 6- دولو گرینستون با تخلخل بین دانه ای و قالبی؛ 7- ماسه سنگ با تخلخل کمتر از 10%، 8- ماسه سنگ با سیمان متوسط؛ 9- ماسه های سست تشخیص داده شد که با توجه به داده های تخلخل و تراوایی ارتباط بین خصوصیات پتروگرافی، دیاژنزی و کیفیت مخزنی پتروفاسیس ها به دست آمد که در نهایت 3 دسته کیفیت مخزنی شامل عالی، خوب تا متوسط و ضعیف نتیجه گیری شد.

کلید واژه ها: میداناهواز دیاژنز پتروفاسیس سازندآسماری مغزه‌ زمین شناسی نفت خوزستان