آنالیز ایکنولوژیکی سازند روته درمقطع آرو، البرز مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده رسول اخروی- نصرالله عباسی- صفورا شاکری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعات ایکنولوژیکی سازند روته در برش آرو واقع در 90 کیلومتری شرق تهران در البرز مرکزی، شامل مطالعات تعیین جنس تریس فسیلهای موجود در سازند، تعیین ایکنوگیلدها (Ichnoguilds) و مشخص کردن ایکنو فاسیس های لایه های رسوبی سازند روته است که با توجه به مطالعات صحرایی، نمونه های دستی، پیل و مقاطع نازک صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که حوضه رسوبی در زمان رسوبگذاری سازند روته، حوضه ای با شدت زیست آشفتگی بالا بوده است که نشانگر رسوبگذاری آرام (به استثناء موارد طوفانی) و شرایط مطلوب برای فعالیت موجودات و حفظ شدن آثار این فعالیت ها است.

کلید واژه ها: سایر موارد