چینه شناسی و زیست چینه ای رسوبات سیستم پرمین در ناحیه سنگرود

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده حسین پرتو آذر- نوشین مهربان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعه و بررسی چینه شناسی و زیست چینه ای سیستم پرمین در ناحیه سنگرود، جهت شناسایی واحدهای سنگی و سن زمین شناسی همچنین تعیین آشکوب های موجود در واحدهای سنگی سازندهای مختلف آن انجام گردید. در این مطالعه که از مقطع مارسلان واقع در شمال دهکده سنگرود اندازه گیری و نمونه برداری شده، ابتدا از پایین به بالا واحد سنگی سازند دورود و بر روی آن واحد سنگی سازند روته و سپس واحد سنگی هم ارز نسن تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد