بررسی اجمالی اثرات فاز ساب هرسی نین در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد علی جعفریان- حسینعلی بگی- اصغر اعتصامپور- رحمت اله الهامی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
فاز ساب هرسی نین یکی از 30 فاز کوهزایی کوتاه مدت (short lived) است که از فانروزوئیک تا کواترنر در جهان اتفاق افتاده است. اگر چه این فاز در بسیاری از نقاط جهان حالت اوروژنیک داشته است، اما مطالعات مقدماتی نشان می دهد که این فاز در ایران غالباٌ به صورت اپیروژنیک عمل کرده است، به طوری که نبود رسوبات تورنین کنیاسین در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. این وقفه رسوبی در نقاطی از زاگرس همانند فیروز آباد فارس و جنوب سمیرم توام با ذخیره معدنی است، اما در اغلب نقاط ایران همانند ایران مرکزی و البرز همراه با پتانسیلهای معدنی (بوکسیت، کائولینیت) نمی باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد