بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشی ویژه بر فسیل های گیاهی منطقه

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده افسانه حیسنی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره شاهرود، به منظور شناسایی فسیل های گیاهی منطقه، مورد مطالعه قرار گرفت. حاصل این مطالعه شناسایی 21جنس و گونه فسیل گیاهی می باشد. این فسیلها از نظر بیواستراتیگرافی سن رسین تا ژوراسیک میانی (باژوسین- باتونین) را برای منطقه پیشنهاد می کنند و از لحاظ پالئواکولوژی مبین یک آب و هوای گرم و مرطوب نزدیک به Subtropical در منطقه مورد مطالعه هستند.

کلید واژه ها: سمنان