چینه شناسی رسوبات کربناته کرتاسه زیرین در شمال غرب اخلمد (بینالود) و معرفی آن به عنوان سازند تیرگان (کپه داغ)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی نجفی -اسدالله محبوبی- رضا موسوی حرمی- شمسی کهریزی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در نقشه زمین شناسی 1:250000 مشهد در شمال کوههای بینالود سنگ آهک هایی رخنمون دارد که با سن کرتاسه تحتانی مشخص شده است. این واحد سنگی عمدتاٌ از سنگ آهک های حاولی اائید و اربیتولین تشکیل شده است که به فرم هم شیب بر روی رسوبات سیلیسی آواری شوریجه (نئوکومین) و در زیر رسوبات کواترنر قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان داده است که این واحد سنگی از 11 رخساره میکروسکوپی تشکیل شده که موید محیط های کم عمق دریایی می باشد. شناسایی 9 گونه فسیل فرامینیفر، سن بارمین- آپسین را برای این واحد مشخص نموده است. مقایسه اختصاصات رخساره های سنگی این واحد با توالی های مطالعه شده در کپه داغ و البرز نشان می دهد که می توان این سنگ های آهکی را به عنوان سازند تیرگان معرفی کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد