روشهای پهنه بندی خطر لغزش

نویسنده‌گان:
[ علی کمک پناه ] - استادیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه ژئوتکنیک موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
ناصر حافظی مقدس ] - مربی دانشگاه شاهرود و کارشناس زمین شناسی مهندسی موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه مقاله:
زمین لغزه ها از جمله متداولترین پدیده های طبیعی تغییر شکل دهنده سطح زمین می باشند که در تممی دورانهای زمین شناسی به وقوع پیوسته اند. رشد سریع جعیت در دهه های اخیر از یک سو گسترش شهرها بطرف نواحی با شیب بیشتر و کوهستانی، و از سوی دیگر دخالت هرچه بیشتر در طبیعت و چرخه فرایندهای طبیعی را بهمراه داشته است. این دو عامل، بصورت نگران کننده ای سبب افزایش تعداد وقوع زمین لغزه ها و بالا رفتن میزان خسارات و تلفات این پدیده، در سالهای اخیر شده است. علی رغم افزایش بشری از مکانیسم وقوع لغزشها و عوامل کنترل کننده آنها که در ساله تلاش بسیاری از محققین و علاقمندان در کشورهای مختلف حاصل امده است. پیش بینی می شود که بعلت ادامه روند فزاینده تغییرات انسان در طبیعت و استفاده از نواحی کوهستانی و مستعد لغزش، وقوع زمین لغزه ها و خسارات حاصل از آنها در اینده ابعاد وسیع تر و گسترده تری پیدا نمایند. ادامه این روند توجه بسیاری از دانشمندان و مقامات دولتی را درکشورهای مختلف جهان به بررسی ابعاد گوناگون این پدیده و روشهای پیش بینی و کنترل آن معطوف داشته است.
مطالعات گسترده ای که در این زمینه انجام گرفته است از طرفی بهبود روشهای طراحی و مقاوم سازی شبی و از طرف دیگ بسط و گسترش روشهای ارزیابی پتانسیل لغزش و تهیه نقشه های خطر لغزش را بهمراه داشته است. لازم به ذکر است که پیش بینی و کنترل خطر گسیختگی شیبها بر خلاف دیگر پدیده های پیچیده طبیعی (مثل سیل و زلزله) ساه تر و عملی تر می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد