بررسی راههای کاهش خطر، پیشگیری و کنترل خسارات زمین لغزه در شیبهای مارنی هنرستان فنی شهرستان فارسان - استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده‌گان:
[ موشق بیگلریان ] - سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
[
شادکام وفائی ] - سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
[
هرمز پورشسب ] - استاد مکانیک خاک و ژئوتکنیک دانشگاه کنکور دیا - کانادا
خلاصه مقاله:
در این مقاله روشهای کاهش خطر، پیشگیری و کنترل خسارات زمین لغزه Landslide/Soil Creep در شیبهای مارنی ضلع شرقی و شمالشرقی ساختمانهای هنرستان فنی شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس نتایج به دست امده مقدار ضریب اطمینان شیبهای مارنی بررسی شده در مقابل لغزش
F=0.22 می باشد که کمتر از حداقل ضریب اطمینان Fmin>1.25 است. با توجه به اینکه ضریب اطمینان شیبهای بررسی شده کمتر از حداقل مجاز می باشد. لذا روشهای کاهش خطر و پیشگیری و کنترل زمین لغزه RemedialMeasures برای افزایش ضریب اطمینان(DF=% Gain in Factor of Safety
ارائه گردیده است.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد که حرکت و لغزش لایه مارنهای آهکی پابده بر روی رسوبات کنگلومرایی عامل اصلی مکانیزم زمین لغزه در محدود پروژه بوده و حرکت و خزش لایه های نمایان و اکسپوزمانی اکثرا مربوط به خاکبرداریهای غیر فنی وتحت تاثیر حرکت و بار دینامیکی واره از لایه های فوقانی می باشد.
نتایج بدست امده نشان می دهد که تعبیه سیستم زهکش های تداخلی عمود بر جهت شیب
InterceptingConterfort Drainage System در فاصله و عمق مناسب از تراشه و دیواره خاکبردرای شده در منطقه حساس پاشنه شیب Top of Slope برای تخلیه زه آب و آبهای زیر زمینی کم عمق فصلی، عایقکاری و پوشش کانال آبیاری و آبرسانی Lining
در بالادست دیواره محوطه پروزه و کاهش قسمتی از سور شارژ وزن خاک از طریق محاسبات فنی و رعایت زاویه استراحت لازم در خاکبرداریهاو جلوگیری از بهم خوردگی و تحریک لایه های در معرض لغزش، در کنترل زمین لغزه موثر بوده اند.
حجم خاکبرداری های انجامشده برای کاهش سور شارژ وزن خاک در شیبهای بالا دست پروژه حدود
åV=1024 متر مکعب و وزن آن حدود åW=1895
تن می باشد.
افزایش ضریب اطمینان شیبهای مارنی بررسی شده پس از خاکبرداری ، تعبیه سیستم زهکشی تداخلی در پاشنه و دیواره خاکبرداری شده و عایقکاری و پوشش کانال آبرسانی که پس از پوشش به صورت زهکشی سطحی
Top – Surface Horizontal Draunage عمل نموده اند حدود DF=4.10%
بوده است. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که پس از اجرای روشهای پیشگیری فوق در سال 1370، تاکنون هیچگونه لغزش یا خزش، توسعه و ادامه ترکهای برشی در شیبهای مورد نظر یا ترکهای سازه ای در ساختمان به وجود نیامده است.

کلید واژه ها: چهارمحال