ارزیابی پایداری و پیشنهاد ایمن سازی پتانسیل زمین لغزه روستای دوازده امام (توابع اردل - استان چهارمحال و بختیاری)

نویسنده‌گان:
[ داراب رئیسی گهروئی ] - استادیار دانشکده معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان
[
مهدی مهرابی ] - فارغ التحصیل رشته مهندسی اکتشاف معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان
خلاصه مقاله:
در این مقاله سعی شده است تا با تکه بر مطالعات زمین شناسی مهندسی و نتایج حاصله از آزمایشات ژئوتکنیکی و تلفیق آنها با تئوریهای پایداری شیب، میزان فعالیت زمین لغزه، در روستای دوازده امام ارزیابی شود و ضمن تشریح عوامل اصلی لغزش احتمالی، راههای ممکن جهت تقلیل و در صورت امکان خنثی کردن تاثیر این علل ارائه گردد. علاوه بر این ایده های کاربردی جهت ارزیابی نرخ حرکت پتانسیل فوق بازگو می گردد تا درصورت بالقوه بودن این پتانسیل سیستم اخطاری جهت کاهش خسارات ناشی از آن به کار گرفته شود.

کلید واژه ها: چهارمحال