ارائه یک روش هماهنگ برداشت اطلاعات از حرکات دامنه ای پس از زلزله

نویسنده:
[ بهنام محمودیان ] - کارشناس ارشد دفتر مطالعات طبیعی ، بنیاد مسکن
خلاصه مقاله:
در هنگام بروز زمین لرزه های شدید، تعداد قابل توجهی از حرکات دامنه ای رخ می دهند که تعدادی از آنها روستاها و مناطق مسکونی را تخریب می نمایند. شمار زیاد روستاهای آسیب دیده از یکسو و تنوع حرکات دامنه ای و عوامل موثر بر آنها، همگی موجب می شوند تا هماهنگی مطالعات و ارائه راه حلهای مناسب، به طور کامل صورت نپذیرند.
این مطلب با هدف هماهنگ سای کسب اطلاعات در سطوح کارشناسی و غیر کارشناسی نگاشته شده و ماحصل کلیه موارد قابل بررسی در قالب دو پرسشنامه تدوین گشته است، که اهمیت و جنبه های تجربی هر یک به اختصار مورد اشاره واقع شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد