آنالیز پایداری تونل کشور

نویسنده‌گان:
[ کاظم نجم ] - دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
گرشاسب نریمانی ] - مهندسین مشاور، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری
[
احمد فهیمی فر ] - دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خلاصه مقاله:
در این مقاله علت اصلی ناپایداری تونل کشور که ناشی از ناپایدار کوه سرباره تونل بود مورد مطالعه قرار گرفته است. به علت کمبود اطلاعات ژئومکانیکی از منطقه، با استفاده از روش آنالیز معکوس پایداری شیب و با بهره جستن از اطلاعات حاصله از مشاهدات صحرایی، ارزیابی نوع پایداری ومحاسبه پارامترهای اصلی موثر در ناپایداری ممکن شد . چگونگی اجرای این نوع انالیز معکوس، مبحث اصلی این مقاله می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد