پایداری شیروانیهای سنگی ، روشهای تثبیت و کنترل لغزشها

نویسنده‌گان:
[ حسن زندی نژاد ] - کارشناس مهندسان مشاور پاسیلو
[
افشین خدابنده ] - کارشناس مهندسان مشاور پاسیلو
خلاصه مقاله:
ناپایداری شیروانیها اعم از لغزش Landslide) وسنگ ریزش (Rockfall ممکنست به دلیل ناپایداری ذاتی توده خاک وسنگ (لغزش استاتیکی) یا تحت اثر لرزه ها و تغییر شکلهای ناشی از ززله (لغزش دینامیکی) اتفاق افتد.
در مطالعات راهسازی ابتدا سعی بر انست که با انتخاب مسیر مناسب، از عبور از مناطق مشکوک به ناپایداری اجتناب شود، لیکن کاهش در نواحی که فرسودگی و ترک در سنگها عمومیت دارد چنین امری ممکن نبوده و یا مستلزم صرف هزینه زیاد است در این صورت مطالعات کلی فنی و اقتصادی به منظور تشخص وسعت ناپایدار و نحوه برخورد با آن انجام می گیرد و در این موارد انتخاب مناسبترین روش پایدار ساختن شیروانیها حائز کمال اهمیت است.

کلید واژه ها: سایر موارد