نکاتی پیرامون تحلیل شبه استاتیکی لغزش شیب ها در شرایط زلزله

نویسنده‌گان:
[ محسن کمالیان ] - عضو هیئت علمی موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
سعید منتظرالقائم ] - عضو هیئت علمی موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه مقاله:
با مروری کلی بر بعضی از روشهای قطعات در تحلیل تعادل حدی پایدار، نحوه اصلاح آنها برای در نظر گرفتن تاثیر زلزله و همچنین چگونگی انتخاب ضریب زلزله طرح مورد اشاره قرار می گیرند. در بحث مقاومت برشی ، تغییرات پارمترها در شرایط دینامیکی نسبت به شرایط استاتیکی و نیز تغییرات مقاومت با کرنش مطرح می شوند. در ادامه افزایش فشار آب حفره ای حین زلزله، و نیز توصیه هایی برای انتخاب پارامترهای مقاومت برشی د رطراحی های عملی ارائه می شوند. در پایان توصیه های بعضی آئین نامه های طراحی نقل می گردند.

کلید واژه ها: سایر موارد