شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ حامد اسدیان اردکانی ] - دانشجو کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه یزد
[
سیدحسین مجتهدزاده ] - عضو هیات علمی دانشگاه یزد
[
علی دهقانی ] -
[
خداکرم غریبی ] -
خلاصه مقاله:
جهت شناسایی کانی های با ارزش کانسار باریت مهدی اباد و تعیین کانی های گانگ همراه باریت و نیز بافت کانه ها به منظور انجام آزمایش های فرآوری کانسار، مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک و صیقلی و همچنین مطالعات XRF , XRD بر روی نمونه های اخذ شده از کانسار انجام پذیرفت. سه نوع کانسار در این معدن شناسایی شد که تحت عنوان کانه باریت سفید، خاکستری و قهوه ای شناخته میشود. بیش از 85 مقطع صیقلی و نازک جهت مطالعات کانی شناسی و حدود 15 نمونه پودری برای مطالعه XRF , XRD تهیه گردید. نتایج مطالعات نشان میدهد که گانگ اصلی کانه سفید کوارتز بوده که به صورت رشد متداحل با باریت دیده میشود. گانگ اصلی کانه خاکستی ترکیبات مختلف اکسید و هیدروکسیدهای آهن می باشد که به صورت مجموعه درهمی با باریت دیده میود. همچنین مقدار مس در این کانه قابل توجه می باشد. گانگ های اصلی در کانه قهوه ای کوارتز و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن می باشد. بافت این کانه نیز مشابه کانه خاکستری می باشد.

کلید واژه ها: معدنباریت XRF XRD مقاطعنازک مهدیاباد کانسار کانی شناسی یزد