تاثیر مقدار آلاینده کادمیوم کلراید بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ بابک علی نژاد ] - پژوهشگاه مواد و انرژی ، آزمایشگاه ترموالکتریک ، تهران
[
قاسم کاوه ای ] - پژوهشگاه مواد و انرژی ، آزمایشگاه ترموالکتریک ، تهران
خلاصه مقاله:
در این مقاله اثر افزودن مقادیر مختلف CdCl2 بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید بررسی شده است. نمونه های مورد بررسی به روش رشد کریستال در حالت ذوب ناحیه ای تهیه شده اند.رشد دانه ها درجهت ارجح انتقال گرما به وضوح قابل مشاهده است. نتایج اندازه گیری ها حاکی از آن است که افزوده کادمیم کلراید به طور کلی موجب بهبود خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n می شود . با افزودن درصد وزنی CdCl2 اضافه شده به ترکیب، ضریب سیبک کاهش و رسانش الکتریکی افزایش پیدا می کند. یافته های این تحقیق نشان داد افزایش مقادیر بیشتر از 0/1 درصد وزنی، کادمیوم کلراید موجب کاهش در مقدار رسانش الکتریکی و در نتیجه کاهش ضریب بهره شده است.

کلید واژه ها: کادمیوم ترموالکتریک بیسموت کانی شناسی سایر موارد