بررسی خواص فونون های اپتیکی در بلور مخلوط AB۱-xCxَ

نویسنده‌گان:
[ افسانه رحمنی ] - گروه فیزیک - دانشگاه گیلان- رشت
[
صابر فرجامی شایسته ] - گروه فیزیک - دانشگاه گیلان- رشت
خلاصه مقاله:
در این مقاله دینامیک ارتعاشی و وابستگی بسامد فوتون های اپتیکی به پارامتر ترکیب، سختی ارتعاش شبکه بلوری را در مرکز منطقه بریلوئن برای ساختار بلور مخلوط نیمرسانای َAB1-x Cx با شبکه ورتساید و زینک بلاند را با استفاده از رهیافت (MREI) Modified random elementisodisplacement بررسی شده است. ترکیبات مورد نظر با توجه به شراط MREI , Mazour از خود رفتار مد یگانه و یا دو گانه نشان می دهند. همخوانی مناسبی بین مقادیر محاسبه شده و نتایج تجربی وجود دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد