بررسی تفاوت رفتار در فرو الکتریک BaTiO۳ و pbTiO۳ با استفاده از ساختار الکترونی

بررسی تفاوت رفتار در فرو الکتریک BaTiO3 و pbTiO3 با استفاده ازساختار الکترونی
نویسنده:
[ حمدا... صالحی ] - گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلاصه مقاله:
ساختار الکترونی و چگالی حالتهای کل PbTiO3 , BaTiO3 در فاز تتراگونال موردمطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) درچارچوب نظریه تابعی چگالی انجام گرفته است. این محاسبات در فهم بهتر منشا ناپایدار فروالکتریکی در پرووسکیت ها و دلایل اختلاف رفتار فروالکتریکی در دو ماده مم است. اختلاف در رفتار بین PbTiO3 , BaTiO3 از اختلاف ساختار الکترونی آنها سرچشمه می گیرد. حالت های 2P , Pb, 6S اکسیژن در PbTiO3 قویا هیبرید شده اند و این هیبریداسیون برای فرودالکتریسیته PbTiO3 بسیار مهم است. در حالی که Ba اساسا یک یون کامل Ba2+ در BaTiO3 می باشد. درهر دو ماده حالت های 3d تیتان با 2P اکسیژن هیبرید شده اند و بر هم کنش Ti-O پاسخی برای ناپایداری فرو الکتریکی است.

کلید واژه ها: سایر موارد