بررسی اثر هیدروژن دهی بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe۱۱-xCoxTi

نویسنده‌گان:
[ لیلی متولی زاده ] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
[
ناصر تجبر ] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
[
محمدرضا علی نژاد ] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
[
دانیل فروچارت ] - فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم
CNRS
خلاصه مقاله:
در این پژوهش اثر نفوذ هیدروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi بررسی شده است. نتایج تحلیل طرح های پراش پرتو x نشان می دهدکه نفوذ هیدروژن ساختار بلوری ترکیب را تغییر نمی دهد و تنها باعث افزایش ثابت های شبکه بلوری و حجم یاخته یکه میشود. بررسی تغییرات مغناطش اشباع نشان میدهدکه تنها در ترکیب HoFe11Ti نفوذ هیدروژن باعث افزایش مغناطش اشباع می شود اما در بقیه ترکیبات با هیدروژن دهی مغناطش اشباع کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:
فرومغناطیس ، ساختار بلوری ThMn12 ، مغناطش اشباع ، ترکیبات بین فلزی

کلید واژه ها: سایر موارد