بررسی اندازه دانه های Y۲O۳

نویسنده‌گان:
[ ابراهیم موسوی ] - گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران (اهواز)
[
مرتضی زرگرشوشتری ] - گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران (اهواز)
خلاصه مقاله:
د راین مقاله با استفاده از رابطه دبای – شرر، الگوی پراش اشعه ایکس ، مش های مختلف و تصاویر SEM اندازه دانه ، های پودر Y2O3 محاسبه، اندازه گیری وبا یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند آنچه توسط رابطه دبای – شرر محاسبه میشود، اندازه دانه ها است نه اندازه ذرات، زیرا یک ذره ممکن است ازچندین دانه تشکیل شده باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد