بررسی ویژگی های کانی شناسی آلتراسیون های هیدروترمال در تود نفوذی زرین

نویسنده‌گان:
[ امیرحسین کوهساری ] - دانشکده مهندسی معدن - مجتمع فنی و مهندسی - دانشگاه یزد
[
سیدکاظم میردهقان ] - دانشکده مهندسی معدن - مجتمع فنی و مهندسی - دانشگاه یزد
خلاصه مقاله:
بررسیهای کانی شناسی و سنگ شناسی نشان می دهند که توده نفوذی زرین گرانیتوئیدی بوده و سه گروه مونزوگرانیت، گرانودیوریت و تروند جمیت تشکیل دهنده سنگهای آن هستند که عمدتا از کانیهایی نظیر کوارتز، پلاژیوکلاز، میکروکلین وبیوتیت تشکیل شده اند.
با توجه به شواهد مختلف صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمی این توده تحت تاثیر آلتراسیون های مختلف قرار گرفته است. از فرایندهای مهم آلتراسیون هیدروترمال در توده زرین می توان به متاسوماتیسم سدیک اشاره کرد. به نظر می رسد که روند جمیت های توده نفوذی تحت تاثیر آلتراسیون اخیر به وجود آمده به طوریکه ترکیب اصلی معدن فدلسپات زرین را اینگونه سنگها تشکیل می دهد. متاسوماتیسم آلکالن در این محدوده باعث تغییرات زیادی در کانیها و توده سنگ شده است. از شواهد پتروگرافی این آلتراسیون مشاهده ماکل تخته شطرنجی ، آلبیت های نوظهور رگه ای در فلدسپاتها و مسکویتی شدن بیوتیتها میباشد. از آلتراسیون های هیدروترمال دیگری که این توده را تحت تاثیر قرار داده است می توان به آلتراسیون پروپیلتیک ، آرژیلیک متوسط و فیلیک اشاره کرد که توسط شواهد پتروگرافی و بعضا آنالیزهای
XRD و SEM تائید می گردد.

کلید واژه ها: یزد