بازنگری در الگوی تغییرات بافتی اندیس تکمه داش،با هدف پی جوئی، طلا در عمق رخساره های دگرسانی (استان آذربایجان شرقی)

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده:
[ سیدرضا مهرنیا ] - استادیار دانشگاه پیام نور
خلاصه مقاله:
طی دو دهه اخیر ، خصوصیات بافتی ذخایر اپی ترمال طلا به دلیل ارتباط کانی شناسی کوارتز با تغییرات ژئوشیمیایی و موقعیت مکانی ذخیره در هاله دگرسانی این سامانه ها، مورد توجه محققین کوئینزلندی واقع گردیده که با عنایت بر نتایج مهم آن در عرصه فعالیت های اکتشافی ، به عنوان روشی مناسب جهت ارزیابی مناطق امید بش شناخته شده است. لذا در تحقیقاتی مشابه که با هدف مطالع خصوصیات بافتی کوارتز در اندیس طلای تکمه داش (آذربایجان شرقی) ، ضمن ارزیابی انواع کوارتز و جایگزینی مولفه های بافتی ان توسط اجزا خود تشابه در روش های فرکتالی، رفتار سیلیس در قالب توابع نمائی “Area-Concentration” مطالعه و با بررسی تعاملات بافتی – فرکتالی محتمل بر اندیس مذکور، راهبرد نوینی به منظور پی جوئی ذخایر طلا در عمق سامانه های ماگمائی – گرمابی این ناحیه معرفی گردیده است.

کلید واژه ها: هالهدگرسانی اپیترمال طلا ژئوشیمی کانیشناسی آذربایجانشرقی اندیس کانی شناسی آذربایجان شرقى