ارزیابی پتروگرافیکی دولومیت های پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی آغاجاری

نویسنده‌گان:
[ قاسم قلی زاده گللو ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
[
بهمن سلیمانی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
[
ابوالقاسم جعفری ] - بخش زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
[
یعقوب محمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلاصه مقاله:
میدان نفتی آغاجاری یکی از میادین مهم واقع در فرو افتادگی دزفول مرکزی است که در 90 کیلومتری جنوب شرق اهواز قرار دارد. بخش یک سازند گچساران با ضخامت تقریبی 50 متر با لیتولوژی عمده انیدریت ، مارن، آهک وشیل بیتومینه پوش سنگ مخزن آسماری را تشکیل می دهد. مطالعه کنونی بر اساس بررسی 1000 مقطع نازک استوار است. پوش سنگ در این میدان از 6 طبقه راهنمای A,B,C,D,E,F تشکیل شده است. بررسی شکل، نوع و پراکندگی بلورهای دولومیت نشان می دهد که دولومیت ها در وش سنگ به دو صورت عمده هستند: 1- انواع جانشینی که شامل دولومیت های چوب کبریتی، کربناتهای D2 , D, E (Carb) و آلوکم های دولومیتی شده و یا قالب بلوری هستند و 2- انواع پر کننده حفرات . هر کدام از این بلورها دارای ویژگی های پتروگرافیکی خاصی بوده و در بخش های خاصی از پوش سنگ میدان موردمطالعه یافت میشوند. این بلورها از ظنر بافتی بصورت اورهدرال و گاه ساب هدرال دیده می شوند. به نظر میرسد تغییات شکلی بلورهای دولومیت نتیجه اثر تراکم و تبلور مجدد باشد. با توجه به وضعیت لیتولوژی ناحیه موردمطالعه پیشنهاد می شود Mg مورد نیاز فرایند دولومیتیزاسیون ناشی از آبزدایی ژیپس به انیدریت و یا آزاد شدن سیالات اسیدی Mg دار از افق های شیلی غنی از مواد الی باشد. تاثیر فرایند تبلور مجدد علاوه بر بلورهای انیدیرت بر اندازه بلورهای دولومیت نیزآشکار است.

کلید واژه ها: سایر موارد