آیا اثر جان - تلر می تواند مکانیزم اساسی برای حوزه تغییرات انتقال ابر رسانا و انتقال ساختار کریستالی باشد؟

نویسنده‌گان:
[ احمد یزدانی ] - بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران
[
ودیعه علی مردان ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
خلاصه مقاله:
مکانیزم انتقال فاز ساختار کریستالی وبروز ماکزیمم دمای ابر رسانائی در حوزه تغییرات x در ترکیبات La2-xAxCuO4 (A=Ba, Sr, Ca) به ازای 0/15<x<0/2 از طریق بررسی اثر جان – تلر در انحراف ثابتهای شبکه a,c از قانون گارد مورد مطالعه می باشد. هر چند احتمالا اثر جان – تلر به طور مستقیم در بروز ابر رسانایی عامل اولیه نباشد.
تابعیت معکوس تغییرات
a,c اختلاف در تغییرات ثابتها در دمای 70k , 10k نسبت به دمای اتاق که ناهنجاری تغییرات در حوزه x=0/15-0/2 روی a وجود دارد (درحالیکه تغییرات یکسانی در کل حوزه x=0/1-0/4 مشاهده گردیده است) می تواند میانگین اعوجاج و یا اثر جان – تلر از طریق هیبرید شده گی ناشی از فاصله بین اتمی باشد. پیوند بین اتمی تعریف شده در طول باند موثر (Rc=KFRij
) که با دو فاکتور اساسی قابل کنترل است.
1- اثر اندازه وابسته به اختلاف در شعاع یونی، یون
A و کاتیون La در ایجاد تغییر در تراکم پذیری روی هسته Cu-O، بگونه ای که با ناپایداری و بی نظمی در بروز ابر رسانایی در نقطه x=0/125 در جایگزینی Ba و پایداری و پیروی از نظم سیستماتیک در حوزه گسترده تر x=0.05-0.25 و بروز بی نظمی در x=0/125 در جایگزینی Sr
همراه است.
2- اندرکنش بین ساختار الکترونی که از طریق بررسی اثر جان تلر و برنامه
wien2k مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد