پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان

نویسنده‌گان:
[ فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
حسین زمانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
علی اصغر سپاهی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
سیدجعفر حسین دوست ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خلاصه مقاله:            
منطقه مورد مطالعه در غرب و جنوب غربی همدان قرار داشته و جزو زون سنندج – سیرجان محسوب می گردد. حداقل یک دگرگونی ناحیه ای و یک دگرگونی مجاورتی در منطقه رخ داده است. دگرگونی ناحیه ای، شیست – های پلیتی را در حد رخساره شیست سبز و آمفیبولیت ایجاد کرده است. شرایط دما – فشار این دگرگونی را می توان درحدود دمای 600-400 درجه سانتی گراد و فشار 4-2 کیلوبار در نظر گرفت. دگرگونی مجاورتی بعد از دگرگونی ناحیه ای رخ داده و باعث تشکیل انواع هورنفلس ها شده است. این هورنفلس ها در محدوده رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس و هورنبلند – هورنفلس دگرگون شده اند. دما و فشار تشکیل این سنگ ها در حدود 600-400 درجه سانتی گراد و فشار 2-1 کیلوبار می باشد.

کلید واژه ها: همدان