ژئوشیمی و ژنز گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی (IAG) واقع در شمال غرب شهر بابک

نویسنده‌گان:
[ مهدیه ابراهیمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محسن آروین ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
توده های گرانیتوئیدی خبر با سن احتمالی اواخر کرتاسه فوقانی در کمپلکس افیولیت – ملانژ خمرود – شهر بابک واقع در شمال غرب شهر بابک رخنمون یافته اند. ترکیب سنگ شناسی گرانیتوئیدهای خبر شامل گرانودیودریت ، تونالیت ، کوارتزدیوریت و ترونجمیت بوده و از مجموعه کانی های اصلی پلاژیوکلاز + کوارتز مثبت و منفی آلکالی فلدسپار + هورنبلند + بیوتیت مثبت و منفی کلینوپیروکسن و کانی های فرعی اسفن، آپاتیت و اکسیدهای Fe-Ti تشکیل شده اند. سری ماگمایی این سنگ ها، ساب آلکالن است و از نوع I و متاآلومینوس هستند. طبق دیاگرام های تفکیکی عناصر کمیاب، گرانیتوئیدهای منطقه خبر در محیط تکتونیکی VAG با خاستگاه IAG تشکیل شده اند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که منشاء این توده ها ذوب بخشی سنگ های بازالت تولئیتی تحت فشار آب متغیر در قاعده قوس می باشد.

کلید واژه ها: کرمان