یکنواخت سازی توزیع ناخالصی Ag در تک بلور NaCl پس از اتمام مراحل رشد آن

نویسنده‌گان:
[ مهدی اژئیان ] - انستیتو فیزیک کاربردی
[
ابراهیم حاجی علی ] - دانشگاه امام حسین (ع)
خلاصه مقاله:
تک بلورهای NaCl با ناخالصی Ag با درصدهای مختلف بهروش چکرالسکی رشد داده شد. از تک بلور انتخاب شده، قبل و بعد از عملیات حرارتی، آزمایشات تعیین پروفیل غلظت ناخالص (جذب اتمی و انالیز شیمیایی) به عمل آمد که درنتیجه مشخص شد گرادیان غلظت ناخالصی در بلور پس زاعملیات حرارتی، اصلاح شده ، بلوری با توزیع یکنواخت تری از ناخالصی Ag بدست امده است. عملیات فوق بر روی بلور مشابهی تکرار شده و نتایج مشابهی نیز بدست امد.

کلید واژه ها: سایر موارد