ویژگیهای کانی شناسی - ژئوشیمیایی سیستم آلتراسیون اندیس مس مولیبدن پورفیری کهنگ

نویسنده‌گان:
[ هوشنگ اسدی هارونی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
[
سیدحسن طباطبایی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
خلاصه مقاله:
احتمال پیدایش کانسارهای مس مولیبدن پورفیری در رابطه با زون فرورانش اقیانوس نئوتتیس و کمبرند ولکانیکی ایران (ارومیه – دختر) ضرورت پی جویی و اکتشاف این تیپ کانسار را در ایران توجیه می کند. اندیس مس کهن واقع در استان اصفهان با استفاده از تفسیر داده های ماهواره ای در سال 1382 کشف گردید. با هدف تشخیص عوامل کنترل کننده کانی سازی در اندیس مس کهنگ و همچنین بررسی پتانسیل تشکیل کانسار مس پورفیری در عمق خصوصیات زمین شناسی، آلتراسیون، کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی مدل کانسار پورفیری در اندیس مس کهنگ مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده زمین شناسی (تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:10000) و کانی شناسی (مقطع صیقلی و نازک) نشانگر حضور هاله های آلتراسیون کوارتز – سریسیتف آرژیلیک و پرپیلیک و پرپیلیتیک مرتبط با سیستم مس پورفیری می باشند. مطالعه داده های ژئوشیمیایی حاصل از 174 نمونه خاکی و 143 نمونه سنگی نشان از مشابهت این تیپ کانی سازی با کانی سازی های دیگر مس – مولیبدن پورفیری در دیگر نقاط جهان دارد. در نهایت مقایسه آنومالیهای ژئوشیمیایی مس با واحدهای سنگی و زون های آلتراسیون نشان داد که آبهای جوی عنصر مس را در بعضی از زونهای مذکور شسته و احتمالا زون سوپر ژن در عمق تشکیل داده باشد.

کلید واژه ها: اصفهان