هیدروژئوشیمی و کانی شناسی سطحی دریاچه شور اینچه در بخش شمالی آق قلا استان گلستان

نویسنده‌گان:
[ مصطفی رقیمی ] - دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
[
غلامحسین شمعانیان ] - دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
[
علیرضا شاکری ] - دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
[
عزیز رحیمی چاکدل ] - دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خلاصه مقاله:
معمولا دریاچه های شور در بخش داخل قاره ها با شرایط آب وهوایی خشک و نیمه خشک وجود دارد. کیفیت شیمیایی دریاچه های شور برای تشکیل کانی های تبخیری مهم می باشند. مطالعات هیدروژئوشیمی برای ارزیابی کیفیت آب اهمیت دارد دراین مطالعه برای منشاء یون های محلول درآب دریاچه شور اینچه در شمال اق قلا انجام شد و به دنبال آن نیز مطالعات کانی شناسی سطحی برای شناسایی کانی های تبخییر دریاچه شور صورت گرفت.نتایج هیدروژئوشیمی بیانگر شوری بالای دریاچه و ابهای زیر زمینی منطقه مورد مطالعه است. مقادیر بالای یونهای Cl- , Na+ در دریاچه شور و آب های زیر زمینی در مقایسه با آب دریا، منشاء جوی دارد. نسبت بالای nA+: Ca2+, Mg2+: Ca2+ بیانگر تبخیر در منطقه است. بر طبق نمودارهای ژیپس تا حدوددی هوازدی سنگ ها و تبخیر پدیده های غالب و عامل غلظت زیاد و یونی در دریاچه شور و ابهای زیر زمینی مننطهق است. رخساره هیدروشیمی غالب آب دریاچه Na+:Cl- با نوع سد یک و کلرید بر اساس مطالعات نمودار پاییر از خود نشان میدهد. مطالعات کانی شناسی در حاشیه دریاچه شور خاکی از آن است که کانی ها آن هالیت، ژیپس، سیلویت و کلسیت کانی های تبخیری منطقه هستند. مطالعات هیدروژئوشیمی و کانی شناسی دریاچه های شور در مناطق خشک و نیمه خشک کمک قابل توجهی برای شناسایی و استخراج کانی های تبخیری در منطقه و سایر مناطق خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
هیدروژئوشیمی ، کانی شناسی ، دریاچه های شور ، آق قلا ، استان گلستان
 

کلید واژه ها: گلستان