نتایج مقدماتی پی جویی بنتونیت در منطقه سربیشه (استان خراسان جنوبی)

نویسنده‌گان:
[ ملیحه نخعی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
[
ایرج رسا ] - دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
[
منصور وثوقی عابدینی ] - دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
[
سیدسعید محمدی ] - دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
خلاصه مقاله:
پهنه های بنتونیتی پدران، شیرگ، گلاب و گزان – گندکان درمحدوده نقشه 1:250000 بیرجند واقع شد اند. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بعمل آمده، وابستگی کانل بتونیتها مورد مطالعه با فعالیتهای آتشفشانی اسیدی تاحد واسط مشخص گردید. بر اساس مطالعات کانی شناسی به روش XRD، کانیهای اصلی تشکیل دهنده این بنتونیتها شامل مونتموریونیت ، آلبیت و کریستوبالیت می باشد. بنتونیت های پدران و گزان از نوع کلسیم دار بوده ولی تعیین نوع بنتونیت در مناطق شیرگ، گلاب و گندکان نیاز به آزمایشات تکمیلی دارد.
 

کلید واژه ها: خراسان جنوبى