نگرشی ویژه بر توزیع اندازه دانه ها و منشا بلورهای کردیریت در غرب توده پلوتونیک الوند، شمال تویسرکان

نویسنده‌گان:
[ سکینه شیخیان شهربابکی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
سیدجعفر حسینی دوست ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خلاصه مقاله:
مجموعه پلوتونیک الوند، درشمال زون سنندج – سیرجان و بین شهرهای همدان، اسداباد و تویسرکان قرار دارد. بر اساس مطالعات کانی شناسی در منطقه مورد مطالعه در نقاط دور از کنتاکت توه نفوذی کردیریت ابتدا به صورت لکه های شبح مانند ظاهر شده و سپس بصورت بلورهای ماکل دار (ماکل پروانه ای) در می اید. با ظهور کردیریت مقدارکانی های کلریت ، بیوتیت، گارنت و آدالوزیت به دشت کاهش می یابد و نیز مقدار فلدسپات پتاسیم زیاد میشود. برای بررسی یکنواختی منشا کردیریت از روش توزیع اندازه بلورها (روش CSD) استفاده نموده ایم. پراکندگی اندازه بلورهای کردیریت (روش CSD) در نمودار Ln-N”-L و N”-L نشان می دهد که همه بلورهای کردیریت دارای منشا واحدی بوده و می توانند در یک واقعه دگرگونی تشکیل شده باشند.

کلید واژه ها: همدان