معرفی کانی لودویگیت در سنگ آهن های دگرگون شده شمال غرب ایرانشهر (غرب بزمان)

نویسنده‌گان:
[ محمدرضا قدسی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
[
ایرج رساء ] - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
[
منصور وثوقی عابدینی ] - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه مقاله:
مطالعات کانی شناسی سنگ آهک های دگرگون شده منطقه شمال غرب ایرانشهر (غرب بزمان)، حاکی از وجود کانی لودویگیت در این سنگها است. کانی لودویگیت یک برات آهن ومنیزیم [(Mg, Fe2+)2 Fe3+BO5] است. این کانی به عنوان یک کانی حاصل از دگرگونی مجاورتی همراه با متاسماتیسم تشکیل می شود . این کانی برای دومین بار در ایران معرفی می شود.

کلید واژه ها: کرمان