مطالعه شیمی کانی کلرید در سنگ های آتشفشانی دگرسان شده تتماج، جنوب شرق کاشان

نویسنده‌گان:
[ علی کنعانیان ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
[
مریم امین الرعایایی یمینی ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
[
جمشید احمدیان ] - دانشگاه پیام نور اصفهان
خلاصه مقاله:
مجموعه آتشفشانی – رسوبی تتماج واقع در جنوب شرقی کاشان، شامل روانه های گدازه ای (بازالت، آندزیت بازالتی و آندزیت)، مواد آذر آواری (انواع توف و آگلومرا) و سنگ های رسوبی (آهک و ماسه سنگ) به سن الیگوسن، متحمل دگرسانی گرمابی شده و بر اثر آن کانی های اپیدوت، کلریت ، کلسیت، کوارتز، هماتیت و سریسیت در سنگ های آتشفشانی منطقه ظاهر شده است. مطالعات ژئوترمومتری بر روی کلریت های حاصل از دگرسانی نشان می دهد که این کانی در دمای حدود 30 درجه سانتی گراد مثبت و منفی 270 تشکیل شده است. علاوه بر این محدوده پایداری مجموعه کانی های همزیست با کلریت (از قبیل اپیدویت، کلسیت و کوارتز) نیز نشان میدهد که سنگ های آتشفشانی منطقه تتماج در دمای حدود 30 درجه سانتی گراد مثبت و منفی 270 دگرسان شده اند.

کلمات کلیدی:
ژئوترمومتری ، سنگ های آتشفشانی ، دگرسانی ، تتماج

کلید واژه ها: اصفهان