مطالعه ساختار و بر هم کنش مولکول های فوق رسانا با کمپلکسهای فلزی و نانو ذرات پلی اکسومتال پارامگنیتیک

نویسنده‌گان:
[ حسین صلواتی ] - عضو هیئت علمی گروه شیمی پیام نور، اصفهان و دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه اصفهان
[
محمدرضا جلالی ندوشن ] - عضو هیئت علمی گروه فیزیک پیام نور، اصفهان
خلاصه مقاله:
دستاوردهای اخیر در سنتز مواد مولکولی و پلیمری با ترکیبی از رسانایی و خصلت مغناطیسی انجام شد. نتایج به سه بخش دسته بندی می شوند. (1) رساناهای مغناطیسی مولکولی روی دهنده های الکتورنی نوع TTF و کمپلکس های فلزی و کلاسترها (2) فرومگنتیک های مولکولی هادی بر اساس لایه های مغناطیسی در دهنده های الکترونی در بین لایه های معدنی (3) پلیمرهای هادی داخل کمپلکس های مغناطیسی و کلاسترها

کلید واژه ها: سایر موارد