مطالعه ساختار کریستالی و مغناطیسی Gd۳Pt , Gd۲Pt

نویسنده‌گان:
[ روح الله فرقدان ] - گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
[
احمد یزدانی ] - گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
خلاصه مقاله:
از آنجا که برای ترکیبات Gd3Pt , Gd2Pt هیچ گونه گزارشی درمورد بروز فاز پارامغناطیسی و خواص مغناطیسی مشخص نشده است با استفاده از روش تقریبی GGA برای محاسبه انرژی تبادلی – همبستگی به بررسی ساختار الکترونی این ترکیبات پرداخته ایم. طبق محاسبات علاوه بر تراز 5d اتم Gd اتم Pt نیز نقش مهمی در خواص مغناطیسی ایفا می کند و همین امر سبب افزایش دمای کوری و پیچیدگی های مغناطیسی در این ترکیبات می گردد و تفاوتهای محدود Gd3Pt نسبت به Gd2Pt نیز ساختار الکترونی پیچیده تر و ناپایداریهای ساختاری بیشتری را نشان میدهد.

کلید واژه ها: سایر موارد