مطالعه اثر La , Er بر ساختار و دمای گذار ابر رساناهای Bi-۲۲۲۳

نویسنده‌گان:
[ احمد امیرآبادی زاده ] - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک
[
رضا توماری ] - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک
[
محمدرضا علی نژاد ] - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
[
هادی عربی ] - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک
خلاصه مقاله:
ابررساناهای Bi1/7Pb0/3Sr1/97Ca2/03Cu2/03Od محتوی درصدهای مختلف 0، 0/5، 1، 2، 4 و 6 ناخالصی های La و Er به روش سل – ژل تهیه شدند. نتایج اندازه گیری مقاومت الکتریکی نمونه ها نشان می دهد که افزودن این ناخالصی ها دمای گذار ابررسانایی را کاهش می دهد . همچنین نتایج حاصل از الگوهای پراش پرتوx این نمونه ها حاکی از آن است که با افزودن ناخالصی یک گذار فاز از 2223 به2212 رخ میدهد.

کلید واژه ها: سایر موارد