محاسبه طول بهینه پیوند O-H در پیکربندی با مینیمم انرژی فاز معکبی بلور یخ

نویسنده‌گان:
[ هادی عربی ] - گروه فیزیک جامد، دانشگاه بیرجند
[
مریم واحدی ] - گروه فیزیک جامد، دانشگاه بیرجند
[
علی مختاری ] - گروه فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
خلاصه مقاله:
توابع شبه پتانسیل هیدروژن و اکسیژن را با استفاده از نرم افزار Castep به روش های کرکر و تنظیم Qc- تولیدکردیم و سپس با استفاده از این شبه پتانسیل ها و بکار بردن نظریه تابعی چگالی و استفاده از تقریب های LDA , GGA برای انرژی تبادلی همبستگی خواص ساختاری و الکترونی فاز معکبی بلور یخ محاسبه گردید. مقایسه نتایج حاصل از دو شبه پتانسیل با نتایج تجربی برای پارامتر شبکه این ماده نشان میدهد که هر دو شبه پتانسیل تولید شده از دقت مناسبی برخوردار است. با اعمال فشار بهروش سنتی و بکارگیری تقریب های چگالی موضعی و شیب تعمیم یافته منحنی انرژی کل سلول اولیه و قراردادی بلور را بر حسب حجم بدست اوردیم و برا ی کمینه کردن انرژی از روش گرادیان های همیوغ استفاده شد و مقدار پارامتر شبکه 6/356 انگستروم بدست امد که بیشینه خطا نسبت به مقادیر تجربی برای پارامتر شبکه سلول قراردادی 0/03 درصد است.
با استفاده از این نرم افزار چهار پیکربندی یخ معکبی مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت و پیکربندی با مینیمم انرژی درست تشخیص داهده شد و در این پیکربندی طول بهینهر پیوند
O-H نیز به روش دینامیک ملکولی محاسبه شد و مقدار آن 0/97 آنگستروم بدست امد.

کلید واژه ها: سایر موارد