مقایسه داده های بلورنگاری با نتایج محاسبات تئوری ترکیب N و N’ - ۱و۶ - دی آمینوهگزان - بیس سالیسیل آلدیمین

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده:
[ ایران شیخ شعاعی ] - دانشگاه شهیدباهنر کرمان - بخش شیمی
خلاصه مقاله:
ساختار سلول واحد دی آمین متقارن فوق توسط بلورنگاری اشعه X تعیین گردید. باز شیف N و N’ – 1و6 – دی آمینوهگزان – بیس سالیسیل آلدیمین در سیستم منوکلینیک متبلور می گردد و گروه فضایی آن P2 1/c می باشد. ابعاد و مشخصات سلول واحد شبکه بلور آن به شرح زیر می باشد:
a=9.365(5)Å b=5.791(15)Å , c=16.042(4)Å ,a=90° , b=91.140, g=90°V=869.95(19)Å3

mm-1. Z=2, d calc=1.238g cm-3 q=0.080 869.95(19) = 0.080mm-I. A total of 5880 reflections were collected, from which 2063 were unique (R,,, = 0.0559). The structure was solved by direct methods (SHELXS-9h) andrefined by full-matrix least-squares techniques against F~ (SHELXL-98). با بکارگیری یکی از روشهای نیمه تجربی مناسب ساختار ترکیب فوق بهینه شد و سپس نتایج حاصل از محاسبات با داده های بلور نگاری مورد مقایسه قرار گرفت

کلید واژه ها: سیستممنوکلینیک بلور بلورنگاری منوکلینیک کانی شناسی سایر موارد