کانی شناسی و ژئوشیمی افق های هورنبلندیتی در نهشته های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه آنها

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
رضا یونسی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
سکینه شیخیان شهربابکی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خلاصه مقاله:
نتایج بدست امده از بررسی های ماکروسکوپی ، پتروگرافیکی (مقاطع نازک) و ژئوشیمی (آنالیز میکروپروب) بر روی نمونه های افق های هورنبلندیتی در نهشته های گلالی و باباعلی و مقایسه آنها با هم نشان داد که:
در چهار گمانه مربوط به گلالی و از یک گمانه باباعلی هورنبلندیت با ضخامت های مختلف در افق های مختلف ظاهر میشوند.بطور کلی دو نوع هورنبلندیت وجود دارند که از نظر ساختاری با هم متفاوند.
1) هورنبلندیت های با ساخت جریانی که هم درکان تن گلالی وهم در کان تن باباعلی دیده میشود.
2) هورنبلندیت های بدون ساخت جریانی که تنها در کان باباعلی تظاهر می نماید.
هورنبلندیت های بدون ساخت جریانی تنها حاوی یک نسل آمفیبول می باشند. در حالی که در هورنبلندیت های جریانی دو نسل امفیبول دیده میشود و از نظر شیمیایی بطو روشن دارای تفاوت های چشم گیرند.

کلید واژه ها: ماکروسکوپی پتروگرافیکی مقاطعنازک ژئوشیمی آنالیزمیکروپروب هورنبلندیتی کانی شناسی کردستان