شبیه سازی و مدیریت آبخوان جلگه ی چاه هاشم با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی

نویسنده‌گان:
[ مرتضی سالاری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
[
مهدی اژدری مقدم ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
خلاصه مقاله:
در این تحقیق جریان آب زیرزمینی در جلگه ی چاه هاشم در دشت اسپکه در غرب ایرانشهر مدل سازی شده که در آن از لاگهای حفاری، آماربرداری از منابع آبی، دادههای پیزومتری و آزمایشات پمپاژ استفاده شده است . این مدل به منظور شناخت خصوصیات هیدروژئولوژیکی، مصرف بهینه و مدیریت سفره استفاده شده است . به علت نوسانات کمتر در تراز آب زیرزمینی بهمن 1381 ، این ماه به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت که نتایج حاصله قابل قبول بود . سپس از اسفند 1381 تا بهمن 1382 به عنوان شرایط ناپایدار مورد واسنجی قرار گرفت . آنالیز حساسیت و صحت سنجی ( برای اسفند 1382 تا بهمن (1383 نیز بر روی مدل اعمال گردید . در انتها پیش بینی سفره برای شهریور 1388 و مدیریت آبخوان صورت گرفت . نتایج نشان می دهد که بیلان سفره منفی است و نفوذپذیری رسوبات از جنوب به شمال کاهش مییابد . باید مناطق دارای افت زیاد در منطقه شناسایی شده و از حفر چاه در این مناطق جلوگیری شود . در گام بعدی باید مقدار پمپاژ از چاه های این محدوده را اصلاح کرد به گونهای که روند کاهش سطح آب منطقی باشد . برای مناطق دیگر آبخوان نیز میزان برداشت مجاز تعیین شود و با اعمال قانون از برداشت بیش از حد مجاز جلوگیری شود . لازم است که مدیریت بهره برداری تلفیقی و بهینه ای جهت بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی صورت گیرد .

کلمات کلیدی:
آبخوان، مدلریاضی، شبیهسازی، مدیریت بهره برداری

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان