سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوهای در ۶۰ متر ورودی مسیر تونل انحراف آب سد پیغامچای کلیبر

نویسنده‌گان:
[ ابراهیم شریفی تشنیزی ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
محمد فتح الهی ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
آصف لطفی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان .
[
قدرت الله فرهودی ] - استاد زمینشناسی دانشگاه شیراز .
خلاصه مقاله:
تونل به دلایل مختلفی احداث میگردد که یکی از این دلایل انتقال آب از قسمتی به قسمت دیگر و همچنین حفاظت ساختگاه سدها در برابر سیلابها میباشد . تونل انحراف آب سد پیغامچای کلیبر به منظور حفاظت ساختگاه سد در برابر سیل در جناح راست سد پیغامچای در حال احداث میباشد . ساختگاه سد پیغامچای کلیبر بر روی رودخانه پیغامچای در 15 کیلومتری جنوب شهرستان کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی واقع شده است . در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشتهای صحرایی ناپیوستگیها توسط نرمافزار DIPS پرداخته و سپس طبقهبندی تودهسنگها (Q,RMR,GSI) در 60 متر ورودی مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از ردهبندیهای توده سنگ به پیشنهاد سیستم نگهدارنده در 60 متر ورودی مسیر تونل اشاره شده است و با در نظر گرفتن وضعیت درزهها در 60 متر ورودی مسیر تونل، با استفاده از نرمافزارUNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوهها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار دادهایم و سپس با استفاده از نرمافزار UNWEDGE به بررسی سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوهای پرداختیم

کلمات کلیدی:
تونل انتقال آب، طبقهبندی توده سنگ، ناپایداری ساختاری، نرم افزار DIPS و UNWEDGE ، سیستم نگهداری، سد پیغام - چای

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى