زمین لغزشهای کشور مبتنی بر عکسهای هوایی

نویسنده‌گان:
[ رحمت اله کاردان ] - کارشناس ارشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
[
محمد قبادی ] - کارشناس گروه مطالعه امور زمینلغزشها، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
[
رضا میرصانعی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی و رئیس گروه مطالعه امور زمینلغزشها
خلاصه مقاله:
وقوع روزافزون پدیده زمین لغزش در چند دهه گذشته و تشکیل بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای کشور د ر سال 1373 ، آمار خسارتبار این پدیده را به جامعه علمی و اجرایی کشور هرچه بیشتر نشان داد و موجب گردید که در اجرای مرحله دوم، پرسشنامه ی بمنظور جمع آوری اطلاعاتی با اطمینان و صحت قابل قبول از روی عکس های هوایی، طراحی و تکمیل بانک اطلاعات از سال 1379 شروع شود . عکس هوایی یا تصویر ماهواره ی یک سند پایدار و ثبتی ماندگار است که وضعیت محل عکسبرداری را در زمان عکسبرداری نشان می دهد و این عکس ها با قدرت تفکیک مکانی و صحت هندسی مناسب به کمک روش های سنجش زمینی آمده اند و با تهیه نقشه های پراکنش زمینلغزش بر اساس تفسیر عکس هوایی میتوان نسبت درصد سطحی زمینلغزشهای هر نقشه، بویژه در مناطق صعب العبور را بدست آورد و به شاخصی جهت کنترل و واسنجی نقشه های پهنه بندی خطر زمین - لغزش تبدیل نمود . در این مقاله با اشاره به پدیده زمین لغزش، نحوه تشخیص و برداشت اطلاعات 28443 زمین لغزش تا شهریورماه 1386 از عکس - های هوایی کشور و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد

کلمات کلیدی:
عکس هوایی، زمین لغزش، بانک اطلاعاتی، ایران .

کلید واژه ها: سایر موارد