رده بندی توده سنگهای مسیر تونل انحراف آب سد گرمی چای میانه براساس شاخص های WC و SRC

نویسنده‌گان:
[ مهدی رسولی ملکی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مؤسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( تهران )
[
صدراله قیاسوند ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مؤسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( تهران )
[
مراد اسمعیل نژاد ] - کارشناس ارشد پترولوژی مؤسسه مهندسین مشاور آشناب ( تبریز )
خلاصه مقاله:
در فعالیتهای مهندسی سنگ سیستمهای مختلفی برای رده بندی توده سنگ استفاده می شود . بسیاری از این سیستمها برای سنگهای ضعیف نتایج رضایت بخشی نداشته و نوع نگهدارنده های تعیین شده براساس آنها ضعیف تر از نگهدارنده های واقعی است . در سالیان اخیر سیستمهای رده بندی تازه ای ارائه شده که از آن جمله می توان به سیستم رده بندی SRC و WC اشاره نمود . در این تحقیق به معرفی این سیستمها پرداخته شده و براساس آنها توده سنگهای مسیر تونل انحراف آب سد گرمی چای واقع در شمال شهرستان میانه مورد مطالعه قرار گرفته است .
این تونل در جناح چپ سد و در درون سنگهای میکاشیستی و تراکی آندزیتی حفر شده است . مسیر تونل به چهار زون ژئوتکنیکی تفکیک شده و مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه مقادیر شاخص سطح سنگ ) )
SRC با مقادیر RMR و تعیین رده ژئومکانیکی سنگ در هر یک از این زونها نشان مطمئن تر و به واقعیت نزدیک تر SRC می دهد که مسیر تونل از میان توده سنگهای خیلی ضعیف می گذرد و طراحی سیستم نگهداری بر اساس رده بندی است .

کلمات کلیدی:
سیستم رده بندی SRC ، سیستم رده بندی , WC سد گرمی چای

کلید واژه ها: آذربایجان غربى