تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی ( مطالعه موردی در محوطه دانشگاه صنعتی شاهرود )

نویسنده‌گان:
[ هاشم شاهسونی ] - دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک
[
ایرج پیروز ] - دکتری ژئوفیزیک لرزهای استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
[
ناصر حافظی مقدس ] - دکتری زمین شناسی مهندسی استادیار دانشگاه صنعتی، شاهرود دانشکده علوم زمین
خلاصه مقاله:
سرعت امواج برشی از جمله پارامترهای بسیار مهم و مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیکی میباشد که در ارزیابی مقاومت لایه - های زیر سطحی، اثرات ساختگاهی و تعیین پروفیل لایههای زیر سطحی بکار گرفته میشود . یکی از روشهای تعیین مستقیم سرعت موج برشی، روش لرزه نگاری درون چاهی است که روشی مخرب، زمان بر و پرهزینه میباشد . در مقابل این روش، روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی معرفی شده است که روشی غیر مخرب، سریع و کم هزینه میباشد .
در حقیقت این روش بر اساس تولید و ثبت امواج لرزهای در سطح زمین، تغییر حوزه دادهها از حوزه زمان - فاصله به حوزه فرکانس - عدد موج با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی و در نهایت بدست آوردن سرعت امواج ریلی در فرکانس های خاص ( منحنی پراکندگی ) بنا شده است .
در این مطالعه ابتدا روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی به طور مختصر شرح داده شده است و سپس در یک مطالعه موردی نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی مقایسه شده است . این مقایسه نشان میدهد، انطباق قابل قبولی بین نتایج حاصل از روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی و نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی وجود دارد

کلید واژه ها: سمنان