تعیین روش حفاری و نوع نگهداری با استفاده از پیشبینی شرایط زمین با نگرشی ویژه برگالری معدن زغالسنگ پابدانا

نویسنده‌گان:
[ محمود شورچه ] - دانشجوی کارشناسیارشد مکانیکسنگ دانشگاه شهیدباهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن
[
حسین توکلی الله آبادی ] - استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن
[
محمدعلی ابراهیمی ] - استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان؛ گروه مهندسی معدن
خلاصه مقاله:
آگاهی از شرایط زمین نقش مهمی در انتخاب روش حفاری و طراحی یک سیستم نگهداری برای حفاریهای زیرزمینی ایفا میکند . یکی از این شرایط فشارندگی سنگ ( زمین ) است . فشارندگی سنگ، تغییر شکل بزرگ وابسته به زمان است که در اطراف تونلها و سایر حفاریهای زیرزمینی اتفاق میافتد D2 . درگالری Sing (and et.al, 1995 ( و اصولاً در ارتباط با خزشی است که ناشی از فراتر رفتن تنش برشی سنگ از مقاومت برشی سنگ است تعیین شده و Q در حال پیشروی است و با جنس لایه کمرپایین ماسهسنگ، ابتدا مقدار D2 معدن زغالسنگ پابدانا کرمان که در کمر پایین لایه زغالی سپس با استفاده از روابط تجربی به تعیین فشارندگی یا غیر فشارندگی زمین پرداخته شده است . پس از تعیین درجه فشارندگی با استفاده از روشهای نیمهتجربی وتئوری - تحلیلی، روش حفاری و نوع نگهداری با توجه به درجه فشارندگی تعیین شده .

کلمات کلیدی:
شرایط زمین، فشارندگی، تعیین نگهداری، روش حفاری، معدن زغالسنگ پابدانا

کلید واژه ها: کرمان